CZK EUR
Počet položek: 0 0 CZK
Modely od Patrona
Modely

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu modelyodpatrona.cz
 
Základní údaje:
Provozovatel internetového obchodu (sídlo, fakturační adresa):
 
Josef Vojtáček
Husova 1839
43111 Jirkov
Česká republika
IČ: 49880748
DIČ: CZ6706151892

Provozovna, kontaktní adresa:
 
Husova 1839
431 11 Jirkov
Česká republika
 

Odpovědná osoba a kontakt:

Vojtáček Josef, e-mail: info@modelyodpatrona.cz, tel.: +420 724 195 535

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti uzavírané mezi prodávajícím (jinak také „provozovatel“ či
„dodavatel“) a kupujícím (dále také jen „spotřebitel“) prostřednictvím internetového prodeje. Provozovatelem internetového obchodu
je Josef Vojáček, IČ: 49880748, místem podnikání: Husova 1839, 43111 Jirkov. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s
právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Kupní smlouva uzavíraná mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
modelyodpatrona.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového portálu objedná a zaplatí na webové stránce nabízené
zboží, tj. zejména makety a modely automobilů, jakož i další pomůcky určené pro modelářské aktivity (dále jen „zboží“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či
osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Zaplacením objednaného zboží souhlasí zákazník s cenou zboží i dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána a obchodní podmínky jsou vyhotoveny
vždy v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout
kupujícímu nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu
k vyjádření, zdali je kupující akceptuje. Pro případ, že kupující navrhované změny odmítne, určí kupující přiměřenou lhůtu, ve
které je kupující povinen prodávajícímu odmítnutí změny sdělit a v takovém případě smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím
vypovědět. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího je možná pro všechny uživatele, kteří mají adresu pro doručování zboží na
území České republiky. Pro objednání zboží se nevyžaduje registrace uživatele.

Kupující, který je však registrován (dále také jen „registrovaný uživatel“), má nárok na využití možnosti nákupu za zvýhodněných
podmínek. V takovém případě kupující uvede při objednávce zboží, že je registrovaným uživatelem a po ověření tohoto faktu ze strany
prodávajícího nakupuje zboží za podmínek aktuálně stanovených prodávajícím.

Jakmile je kupující registrovaným uživatelem, má přístup i ke svému uživatelskému účtu (dále jen „uživatelský účet“). Při
registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené
v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a
při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Registrovaný uživatel má nejméně při svém prvním nákupu v rámci
registrace právo na slevu, a to ve výši 3% z celkové kupní ceny.
 
2. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého
uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní
obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrovaný uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost
ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za
porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Registrovaný uživatel nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do uživatelského účtu.
Registrovaný uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu
takto způsobenou provozovatel nebo třetím osobám.

V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto přístupových hesel k účtu je registrovaný uživatel povinen
sdělit tuto skutečnost neprodleně provozovateli.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá,
či v případě, kdy registrovaný uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. Uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího
i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a
prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z titulu uzavřené kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi
souhlasí. Pro účely vyslovení souhlasu s podmínkami uzavření kupní smlouvy slouží na webových stránkách tlačítko „Souhlasím s
podmínkami a závazně objednávám“.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného
zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů spojených s
přepravou zboží kupujícímu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených
s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který poté zašle prodávajícímu (dále také jen jako „objednávka“).
Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícímu v elektronické podobě, a to neprodleně po obdržení objednávkového formuláře.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
V případě přepravy zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci.

O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého zboží i v potvrzení objednávky je předpokládaná
dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě,
bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví
prodávajícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory) si hradí kupující sám bez účasti prodávajícího.
 
4. Storno objednávky

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit pouze před její expedicí. V případě, že nebude
objednávka do té doby zrušena, a bude již vyexpedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již
nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající
bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou
částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 
5. Přeprava a dodání zboží

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez
zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její
opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí,
pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do
2 - 10-ti pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude
kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění
dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení hradí kupující.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží
při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce,
je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto
neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti
a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě, že obal je poškozen je nutné
tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby či pošty a uplatnit reklamaci přímo u přepravce.

V případě koupě zboží, jehož celková cena přesahuje částku 5.000,- Kč vč. DPH, jsou veškeré náklady spojené s přepravou zboží
po České republice zahrnuty v celkové ceně zboží (tj. přeprava zboží je zdarma), to neplatí v případě, nepřevezme – li si kupující
zboží od přepravce, popř. nezaplatí – li řádně a včas ujednanou cenu zboží v plné výši.
 
Způsob doručování:

a) Osobní odběr
Osobní odběr zboží je možný v provozovně prodávajícího na adrese: Josef Vojtáček, Husova 1839, 431 11 Jirkov. Vyzvednutí na výše
uvedené adrese je možné zpravidla každý všední den: Po, St, Pá: 16:00 – 18:00, Ut, Čt: 16:00 – 18:00. Zboží si zákazník
vyzvedává osobně na základě dříve provedené platby a po předchozí telefonické domluvě s prodávajícím.
 
b) Zboží doručováno Českou poštou
Rozsah přepravních služeb se řídí obchodními a cenovými podmínkami přepravce – České pošty.  Dle obchodních podmínek přepravce
platí, že pokud nebude kupující zastižen, obdrží do schránky oznámení o neúspěšném pokusu o doručování zásilky. Zásilku je možné
vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a
provozovatel nemá žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.

c) Zásilková služba PPL - (připravujeme)
d) Zásilková služba DPD - (připravujeme)


6. Práva z vadného plnění a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu ve lhůtě 6 měsíců ode dne převzetí zboží za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,
zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované,
prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo
hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor
s kupní smlouvou po převzetí věci, ve lhůtě dvaceti 24 měsíců ode dne převzetí (odpovědnost za vady).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující
na kterékoli provozovně prodávajícího.

Prodávající potvrdí kupujícímu uplatnění odpovědnosti za vady. V potvrzení prodávající uvede, kdy kupující vadu uplatnil, provedení
opravy a dobu trvání vyřízení uplatnění vady.

Uplatnění práva odpovědnosti za vady včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se
jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Záruční dobou je datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, a je zároveň vyznačena na obalu zboží či v jeho návodu.
Ve sporných případech může být záruční lhůta prodávajícím v odůvodněných případech prodloužena o 5 dní jako náhrada za čas dopravy.
 
7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má při objednávce zboží některým prostředkem komunikace na dálku v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012., občanského zákonu, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být nejpozději 14. den předáno k doručení prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující
adresovat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V takovém případě kupující (spotřebitel)
písemně oznámí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti
prodloužena lhůta vrácení ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného
zapůjčení zboží.

Ve lhůtě 5 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění,
zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu
vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V souladu s ust. § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je prodávající povinen vrátit kupujícímu finanční prostředky bez
zbytečného odkladu obvykle do tří dnů ode dne navrácení zboží, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o
odstoupení od smlouvy, a to včetně nákladů na dodání zboží. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Pokud není možné vrátit všechno zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo
spotřebováno) musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené
zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou
kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací
jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně
vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho
souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i
zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li kupující originální obal výrobku.
 
8. Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“;
c) bezhotovostně nejméně 24 hod. předem při osobním odběru, na účet prodávajícího.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze
strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze
kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na modelyodpatrona.cz (včetně akčního
zboží/výprodeje) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Cena je platná v době objednání.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
Nejsou-li tyto náklady součástí kupní ceny, uvádí je prodávající jako samostatnou položku v souhrnu objednávky, kterou kupující při
nákupu odsouhlasuje. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů
od uzavření kupní smlouvy.

Nepřevezme - li si kupující objednané zboží v případě platby na dobírku od přepravce doručujícího kupujícímu zboží, ani při druhém
pokusu o jeho doručení, má se za to, že kupující porušil podmínky kupní smlouvy podstatným způsobem. Prodávající je v takovém
případě oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a současně má při nepřevzetí zboží, zaslaném kupujícímu na dobírku, vůči
kupujícímu nárok na náhradu veškerých nákladů vynaložených v souvislosti s přepravou zboží k rukám kupujícího.

V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy pro nepřevzetí zboží na dobírku kupujícím, zavazuje se kupující uhradit
prodávajícímu veškeré náklady spojené s doručováním zboží. Neuhradí - li kupující prodávajícímu takto vyčíslené náklady spojené
s doručením zboží na dobírku ani ve lhůtě sedmi dní ode dne doručení výzvy k zaplacení, zavazuje se kupující hradit prodávajícímu
též smluvní úrok z prodlení ve výši 2% denně z dlužné částky představující náklady spojené s doručováním zboží na dobírku.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V
případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a
zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající k výslovné žádosti kupujícího vystaví a zašle
fakturu v listinné podobě.
 
9. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného
zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím
osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo
v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. Ochrana osobních dat

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů a současně plně respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Kupující souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z
uzavírané kupní smlouvy, tj. zejména pro zaslání objednávky, potvrzení objednávky, fakturaci, uzavření veškerých ostatních
případných smluvních dokumentů. Prodávající coby zpracovatel osobních údajů tyto údaje zpracovává výlučně za účelem realizace práva
a povinností vyplývajících z předmětného závazkového vztahu a k plnění svých zákonných povinností. Osobní údaje jsou archivovány
pouze po dobu nezbytnou k realizaci práv a povinností z uzavřených smluv a návazně též v zákonných lhůtách pro splnění povinností
ve vztahu ke správním orgánům a po uplynutí předmětných zákonných lhůt skartovány, popř. anonymizovány. Prodávající zpracovává pouze
tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní čísla, jména kontaktních osob.

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji výlučně za účelem předmětu jeho činnosti, eventuálně v souvislosti se splněním jeho
zákonných povinností. Prodávající se zavazuje shromážděné osobní údaje veškerých subjektů uveřejněných v jeho databázi neposkytovat
záměrně jakýmkoli jiným subjektům, které nemají na realizaci obchodu dle těchto všeobecných obchodních podmínek relevantní právní
zájem.

Prodávající tímto kupujícího výslovně informuje, že jakýkoli souhlas poskytnutý prodávajícímu kupujícím - fyzickou osobou, popř.
jinou fyzickou osobou v databázi uvedenou, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů je kdykoli odvolatelný.

Kterákoli fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou prodávajícím evidovány, je oprávněna kdykoli požádat volnou formou o opravu, revizi
a aktualizaci svých osobních údajů, popř. uplatnit právo být zapomenuta. Prodávající je na základě podané žádosti povinen vždy
bezodkladně výmaz osobních údajů fyzické osoby uskutečnit. Z žádosti o výmaz osobních údajů musí být objektivně seznatelné, která
osoba ji činí, jakého výčtu jejích osobních údajů se její žádost týká, nebo mají – li být osobní údaje odstraněny zcela, a současně
v ní musí být uvedena e-mailová eventuálně korespondenční adresa, na níž lze zaslat potvrzující zprávu o skutečnosti, že osobní
údaje subjektu byly s konečnou platností z databáze prodávajícího odstraněny. O provedené opravě, úpravě, nebo výmazu osobních údajů
informuje prodávající vždy výlučně subjekt, kterého se takové údaje týkají.

Prodávající se zavazuje učinit taková vnitřní organizační opatření, aby bylo zabráněno zneužití osobních údajů kterékoli fyzické
osoby evidované v jeho databázích. O formě interních opatření je prodávající povinen k dotazu zpravit kupujícího, popř. třetí osobu
jíž se uveřejněné údaje týkají.

Kupující, který sdělil osobní údaje třetí osoby, na základě jejího předchozího souhlasu, se zavazuje o možnosti uplatnění práva být
zapomenut, prokazatelně poučit osobu (např. kontaktní osobou), jíž se uveřejňované osobní údaje bezprostředně týkají. V případě, že
tak kupující neučiní a uvede prodávající osobní údaje třetí osoby bez jejího výslovného souhlasu a poučení zavazuje se prodávajícímu
nahradit veškerou skutečnou škodu, která vznikne prodávajícímu v souvislosti s případným právním postihem.

Prodávající je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních
údajů kupujícího, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje odběratel svůj souhlas.

Prodávající je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi
z nařízení GDPR vyplývající, oprávněn kdykoli požadovat aktualizaci souhlasů se zprávou a nakládáním osobních údajů jak kupujícího,
tak třetí osobu odběratelem uvedenou.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z
webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve
svých osobních údajích.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má
právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávající na elektronickou adresu
kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, jakož i s odesíláním
souborů cookies. Uvedený souhlas je kupující oprávněn kdykoli bez uvedení důvodů písemně odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V případě, že z kupní smlouvy či ze zákona vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé
smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří Reklamační řád, Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Obchodní podmínky jsou platné od 5.5.2015, a to do odvolání.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s výše uvedenými obchodními
podmínkami a potvrzujete, že jste ji je řádně přečetl/a.
                                                                                                          Josef Vojtáček

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace